Laman

Selasa, 22 Januari 2013

Lontara Bessi


INILAH YANG MENJELASKAN SISSI’NYA KERIS

Passaleng (A) pannessaengngi sissi’na gajangnge. Majaa e. madecengnge
Pasal (A) yang menjelaskan sissi’ keris. Yang jelek maupun yang baik


1. Rekkuwa engka gajang batulappa ri cappa’na na de’ ri ponna. Majaa ritu. Mappolo sunge’ tappiengngi. Yinaritu riaseng pa [u li ba tu?]
Jika ada keris (pamor) batulappa diujungnya (namun) tidak ada dipangkalnya. Jelek adanya. Mematahkan semangat bagi pemakainya. Inilah yang dinamai ……

2. Narekko engka gajang. Tellu lampa ure’na. [nakecca alena?]. silappa jari tennadapi ujuu na. ….. pasipulungi. [laturiujuna?]. makessing ritu. Yina riaseng kala[?] maelo riaworoanengeng. Maelo to riabbaramparangeng. Maelo riaraja?. Tappiengngi
Jika ada keris. Tiga lembar urat pamornya. [menyentuh dirinya?]. sebatang jari menghampiri mayat … mengumpulkan [….?]. baik adanya. Inilah yang dinamakan kala [tidak terbaca]. Sebaiknya dipakai dalam hal kelaki-lakian. Sebaiknya pula digunakan dalam mencari harta. ……. Pemakainya

3. Narekko engka gajang mapue ujunna. Maelo riassikirang. Maelo riabbaramparangeng
Jika ada keris terbelah ujungnya. Sebaiknya dibacakan zikir. Sebaiknya digunakan mencari harta.

4. Narekko engka gajang mallesso ola’-kola’na. majaa ritu. Malomo riwetta tappiengngi
Apabila ada keris terlewat ….. jelek adanya. Biasanya ditebas yang memilikinya

5. Narekko engka gajang. Mapue olokacinna?. Makessing ritu. Yina riaseng LA MATTARAJENG. Maelo riaworoanengeng. Maelo riabbaramparangeng.
Apabila ada keris. Terbelah …..?. baik adanya, inilah yang disebut LA MATTARAJENG. Sebaiknya dipakai dalam kelaki-lakian. Sebaiknya (pula dipakai) mencari harta

6. Narekko engka gajang. Cippa siolong. De’ na teyai. Makessing ritu. Yina riaseng sumisi daleng?
Apabila ada keris. Cippa berhadapan. Tidak ada yang dikatakan tidak. Baik adanya. Inilah yang dinamai sumisi daleng[?]

7. Narekko engka gajang. Mapue … banginna ri yawa. Ma … ritu. Yina riaseng ILAKKO AJA
Apabila ada keris. Terbelah … dagunya dibawah ….. adanya. Inilah yang dikatakan I LAKKO AJA

8. Narekko engka gajang mapue kanuku sarra’na. madeceng. Yimato riaseng ILAKKO AJA
Apabila ada keris. Terbelah kuku burung hantunya. Baik. Ini juga yang dinamakan I LAKKO AJA

9. Narekko engka gajang mallesse’ lise’ banginna riawa. ….ritu. natteruu rimunri
Apabila ada keris terbelah isi dagunya dibawah …. Adanya. Dan terus kebelakang

10. Narekko engka gajang. Mattuppu ure’na riponna. Na de mapettu …. Tengngana. Lattu ri ujunna. Makessing ritu. Maelo ri….
Apabila ada keris. Berlandas urat pamor di pangkalnya. Tidak terputus….bagian tengahnya. Sampai diujungnya. Bagus adanya. Sebaiknya di…..Passaleng (B) pannessaingngi sissi’na kawalie. Enrengnge alamengnge. Bangkungnge. Tellui pada-pada
Pasal (B) yang menjelaskan sissi’ badik maupun kelewang. Parang. Ketiganya sama

1. Narekko engka alameng (siati?) siona rakkapengna. Made(ceng) de nateyai
Apabila ada kelewang (siati?) pengikat rakkapengnya. Baik, tidak ada ditolak

2. Narekko engka alameng. Siakkatenni ure’ marajana. Tenna katenni ri ponna. Majaa ritu
Apabila ada kelewang saling berpegangan urat pamor besarnya. Tidak berpegang pada pangkalnya. Jelek adanya.

3. Narekko engka alameng. De ure’ jawi-jawinna. Tea keana tappiengngi
Apabila ada kelewang. Tidak ada urat pamor jawi-jawinya. Tidak bisa beranak yang punya

4. Narekko engka alameng. Naonrona batulappa’ na de’ ri ponna. Majaa ritu. Bangkung are’ga. A…kawali aregga. Temmalampe sunge’ tappiengngi
Apabila ada kelewang. Ditempati (pamor) batulappa dan tidak ada dipangkalnya. Jelek adanya. Apakah itu parang. A….. apakah itu badik. Tidak panjang umur yang memakainya

5. Narekko engka alameng. Naonroi batulappa, ulempuleng aregga. Ponnamu aregga naonro madeceng ritu. Yina riaseng LA ULENG TEPU
Apabila ada kelewang. Ditempati (pamor) batulappa, ataukah (pamor) ulempuleng. Pangkalnya ataukah ditempati baik adanya. Inilah yang disebut LA ULENG TEPU (bulan penuh)

6. Narekko engka cippa’. Na bboko riponna. …………. Makessing ritu
Apabila ada cippa’. Membelakangi pangkalnya…. Baik adanya

7. Narekko engka cippa’ nangolo ri ponna. Yina pong makessing. Mau rilewo maggulili. Leppe’ mua. Yina riaseng LA MATTANGE’ SALA
Apa bila ada cippa yang menghadap ke pangkalnya. Inilah yang paling baik. Walaupun (pemegangnya) dikepung dari segala arah. Akan terlepas. Inilah yang disebut LA MATTANGE’ SALA

8. Narekko engka cippa siolong. Madeceng ritu. De’ nateyai. Musu masse’ ro naelori………………
Apabila ada cippa berhadapan. Baik adanya. Tidak ada ditolak. Yang diinginkan adalah lawan yang kuat…..

9. Narekko engka bangkung naonroi …. Siwali. Natellulappa ure’na siwali. Narekko ure’na silappa lete ri tonrongna. Yina riaseng LOLOSU. Yimuto riaseng LA MATTE’TTE PASI. Madeceng riabbaramparangeng. Naye kotopisa ri tasi’e namadeceng. Lao mallopi makessing
Apabila ada parang yang ditempati….sebelah. tiga lembar uratnya disebelah. Apabila urat pamornya meniti diatasnya. Inilah yang dinamai LOLOSU. Ini juga yang dinamai LA MATTE’TTE PASI. Baik digunakan mencari harta. Dan ini nanti dilaut baru baik. (baik dipakai) Pergi naik perahu

10. Narekko engka ure’ siwali. Napettu ure’ jawi jawinna sewali. Na rakkapeng ri ponna. Na cala’i polomata. Yina ritu upe’ asugireng. Marajai tottappiengngi
Apabila ada urat pamor disebelah. Dan putus urat jawi jawinya disebelah. Dan (pamor) rakkapeng dipangkalnya. Dikunci polomata. Itulah untung kekayaan. (akan) besar yang memakainya

11. Narekko engka gajang silampa ure’na siwali. Naengka ure’ jawi-jawinna sewali. Na rakkapeng ri ponna. Batulappa ri cappa’na. nakaracaraca (?) toppo’e ri tonrongna. Naomangi (?) pangulu. Yina riaseng LA MECCI KELONA. De’ nateyai. Allah Taala muwa missengngi sibawa surona
Apabila ada keris selembar urat pamornya disebelah. Dan ada urat jawi-jawinya sebelah. Dan (pamor) rakkapeng dipangkalnya. (pamor) batulappa di ujungnya. Nakaraca-raca(?) yang menindih diatasnya. Naomangi (?) gagangnya. Inilah yang dinamai SI MENETES LIURNYA. Tidak ada yang ditolak. Hanya Allah Swt dan RasulNYA saja yang tahu


---ooo000ooo---
Bagian bergambar


1. Yinae alameng ri aseng LA TEMMADEKKA. Madeceng ri bolai

Inilah kalewang dinamai LA TEMMADEKKA. Baik disimpan dirumah
Alameng La Temmadekka (Yang tak haus) 

2. Yinae alameng ri aseng LA BOTTING CALLA. Madeceng ri tu

Inilah kalewang dinamai LA BOTTING CALLA. Baik adanya
Alameng La Botting Calla 

3. Yinae ri aseng LA MALLINRUNGMPULU. Madeceng

Inilah yang dinamai LA MALLINRUNGMPULU. Baik 
Alameng La MallingrungMpulu 

4. Yinae ri aseng LA TENRIDOLO. Madeceng

Inilah yang dinamai LA TENRIDOLO. Baik

5. Yinae ri aseng LA TENRI LE’KKE. Madeceng ri tappi (na) monro bola

Inilah yang dinamai LA TENRI LE’KKE. Baik diselipkan dipinggang dan disimpan dirumah

6. Yinae ri aseng LA PALUTTURI. Madeceng

Inilah yang dinamai LA PALUTTURI. Baik 

7. Yinae ri aseng LA SALAGA. Madeceng ritu

Inilah yang dinamai LA SALAGA. Baik adanya

8. Yinae bangkung masiga sugi bolaengngi

Inilah parang/kelewang cepat kaya yang memilikinya

9. Rekko engka bangkung polo matanna ri ponna. Malilling ke’tte ri ponna. Madeceng ritu. Teya tessugi bolaengngi

Apabila ada parang/kelewang polo mata dipangkalnya. …di pangkalnya. Baik adanya. Tidak bisa tidak kaya yang memilikinya

10. Rekko engka bangkung lettu cappa’na rakkapengna. Makessing ri bolaengngi

Apabila ada parang/kelewang sampai diujung (pamor) rakkapengnya. Bagus disimpan

11. Narekko engka bangkung polo matanna ri ponna na maccauro ri cappa’na. madeceng ri bolai

Apabila ada parang/kelewang polo mata di pangkalnya dan hingga penghabisan diujungnya. Baik disimpan

12. Yinae ri aseng La Teya Poco to rimunrinna

Inilah yang dinamai LA Teya Poco (si tidak bisa kalah) orang yang (memegang) dibelakangnya

13. Yinae bangkung maelo ri assikkirikeng mpenni

Inilah parang/kelewang (yang ingin) dibacakan zikir dimalam hari

14. Yinae bangkung temmaja temmadeceng

Inilah parang/kelewang (yang) tidak jelek (namun juga) tidak baik

15. Yinae bangkung masero jaa ri bolai

Inilah parang/kelewang yang sangat jelek disimpan

16. Yinae kawali mappolo sunge’ tappiengngi

Inilah badik yang mematahkan semangat yang memakainya

17. Yinae kawali malomo malaweng tappiengngi

Inilah badik (yang) sering kali berzinah yang memakainya

18. Yinae riaseng LA TARING TELLU. Makessing

Inilah yang dinamai LA TARING TELLU. Bagus 

19. Yinae kawali de’ na teyai. Makessing

Inilah badik (yang) tidak (ada) dikatakan tidak. Bagus 

20. Yinae riaseng LA KADANG. Makessing

Inilah yang dinamai LA KADANG. Bagus

21. Yinae riaseng GEMME’ SILAMPA. Makessing

Inilah yang dinamai GEMME’ SILAMPA. Bagus 

22. Yinae kawali sabbara’ tappiengngi.

Inilah badik (membuat) sabar (yang) menyalipkan dipinggangnya

23. Yilepu’ tettong ri ponna. Tau (tenrikira-kira?) Tappiengngi

Alif berdiri dipangkalnya. Orang yang tidak dapat dikira-kira (kemampuannya?) yang memakainya

24. Yinae kawali pong majaa. Mau ri leppa’ temmewa

Inilah badik yang sangat jelek. Walaupun ditampar (yang memakainya maka ia akan) tidak melawan

25. Madeceng ri tappi. Naenreki dalle. Masiga sugi

Baik diselipkan dipinggang. Bertambah rezkinya. Cepat kaya

26. ILAKKO AJA asenna. Makessing

ILAKKO AJA namanya. Bagus 

27. Tenriulle riassigajangeng mpenni.

Tidak dapat (digunakan) baku tikam (saat) malam

28. Yinae kawali madeceng riabbarangmparangeng. Masiga sugi bolaengngi

Inilah badik baik digunakan mencari harta. Cepat kaya yang menyimpannya

29. Yinae kawali sukku ja’na ri lino ahera

Inilah badik yang sempurna kejelekannya (baik) didunia (maupun) di akhirat

30. Yinae kawali malomo riallawengi

Inilah badik (yang) sering kali 

31. …ri aworoanengeng. Malo wali tappiengngi. Yinae lamallinrung ri toto na……………..masitta sugi. Sielorang to mallaibini

…. Pada kelaki-lakian. Terluka yang menyalipkan dipinggannya. Inilah yang bersembunyi pada takdirnya…..cepat kaya. Saling mencintai suami istri

32. Yinae gajang madeceng ri abbalu’balukeng. Masi(tta) tarala. Tea … ri musu.

Inilah keris baik (digunakan pada) perdagangan. Cepat laku (barang jualannya). Tidak …. Pada perang

33. Yinae gajang made(ceng) rilaowang ri seuwa wanuwa. Masiga I …. Tauwe. ………….

Inilah keris baik dipakai pergi kesebuah kampung. Cepat …. orang

34. Yinae gajang made(ceng). Masiga sugi tappiengngi. Makessing to riaworoanengeng.

Inilah keris baik. Cepat kaya yang menyelipkan dipinggangnya. Bagus juga (dipakai) pada kelaki-lakian.

35. Yinae gajang temma(ja) temmadeceng. Temma… ritappi …..

Inilah keris tidak jelek (dan) tidak (pula) baik. Tidak ….diselipkan dipinggang


36. LA PEPE asenna. Makessing

LA PEPE namanya. Bagus 

37. LA KODUNI asenna. Temmaja ri tappi

LA KODUNI namanya. Tidak jelek diselipkan dipinggang

38. Yinae gajang madeceng riaworoanengeng. Mita to onrong. Na barakka’na petta nabie

Inilah keris baik (digunakan pada) kelaki-lakian. (bisa) mendapatkan posisi/jabatan. Diberkahi Petta Nabi Saw

39. Yinae gajang maka rienrekang hajji nasaba elo petta nabie. Sappaa i

Inilah keris sebaiknya dipakai untuk naik haji sebab keinginan Petta Nabi Saw. Carilah

40. Yinae gajang madeceng rimakkuraingeng masero naelori. De’ na teai. Sappaa i

Inilah keris baik dipakai untuk keperempuanan, banyak (yang) menginginkan. Tidak ada yang menolak. Carilah 

41. Yinae riaseng LA TARING TELLU. Makessing

Inilah disebut LA TARING TELLU. Bagus

42. LA SELONG. To tea kasi. Makessing

LA SELONG. Sang tak berbelas kasih. Bagus 

43. LA MADANG TENRU MANA. Makessing

LA MADANG TENRU MANA. Bagus 

44. LA TEMPE’DDE APINNA. Makessing

LA TEMPE’DDE APINNA. Bagus 
Keris La Tempe'dde apinna (yang tak mau padam apinya) 

45. LA MATTE’TTE’ asenna. Makessing

LA MATTE’TTE namanya. Bagus 

46. Yinae gajang masero deceng. De’ nateai ri aworoanengeng. Masiga to sugi tap(pi)engngi

Inilah keris yang sangat bagus. Tidak ada yang ditolak (dalam hal) kelaki-lakian. Cepat juga kaya yang menyelipkan dipinggangnya.

47. Yinae gajang madeceng masempo dalle tappiengngi. De’ na teai

Inilah keris yang murah rezki yang menyelipkan dipinggangnya. Tidak ada yang ditolak

48. Yinae gajang madeceng rilaowangruma. Nabbarakka’na petta nabie

Inilah keris yang bagus (digunakan) dalam bercocok tanam. Diberkahi Petta Nabi Saw

49. Yinae gajang madeceng. De’ na teai. Asugireng. Madeceng rilaowangruma

Inilah keris bagus. Tidak ada yang ditolak. (untuk) kekayaan. Baik (pula digunakan) untuk bercocok tanam

50. Yinae gajang madeceng riaworoanengeng

Inilah keris yang baik (untuk) kelaki-lakian
Keris untuk kelaki-lakian 

51. ………….. gajang tenri wale’ tappiengngi

………….. keris tak dilawan yang menyelipkan dipinggangnya

52. Yinae gajang riaseng SOLO’NA. Madeceng ritu. Sappai

Inilah keris yang dinamai SOLO’NA. Baik adanya. Carilah

53. Yinae gajang tenriwale’ tappiengngi. Madeceng ritu. Sappai
Inilah keris yang tak dilawan yang memakainya. Baik adanya. Carilah

54. Yinae gajang madeceng riawo(roaneng)ngeng ……. Ri (pa)llawange’ngnge
Inilah keris yang baik (digunakan) untuk kelaki-lakian…….ri perjalanan

55. Yinae gajang madeceng riaworoanengeng
Inilah keris yang bagus dipakai untuk kelaki-lakian

56. ….. gajang sukku decengna allataala….sengngi
….. keris sempurna kebaikannya (disisi) Allah Taala…..

57. LA TENRIBALI asen(na) ….. madeceng ritu ribola(i)
LA TENRIBALI namanya……baik disimpan

58. Yinae gajang madeceng riassigajangeng ri wennie. Mau riappalingang pakenna mu(to)
Inilah keris yang baik dipakai baku tikam (saat) malam. Walaupun [terpental?] tapi tetap mengenai lawannya

59. Yinae gajang malomo ri wetta tappiengngi
Inilah keris (yang seringkali) ditebas yang memakainya

60. Yinae gajang mate riuno tappiengngi
Inilah keris yang mati dibunuh yang memakainya

61. Yinae gajang tea ..siuno tappiengngi. Ma(u) sesingmua


Inilah keris (yang) tidak…..saling bunuh yang menyelipkan dipinggangnya. Walaupun hanya sekali


62. Yinae gajang tea riassigajangeng. Tea sisala. Maja. ….
Inilah keris (yang tak ingin digunakan) baku tikam. Tidak mau berkonfrontasi. Jelek ….

63. Yinae gajang temma temmadeceng ribolai

Inilah keris yang tidak bagus disimpan

64. Yinae gajang tenripuadai decengna siturusiwi sissi’e yimaneng. Yina riaseng ILAGOWARI

Inilah keris (yang) tak dapat lagi dilukiskan kebaikannya yang selaras dengan segenap sissi’nya. Inilah yang disebut ILAGOWARI
Keris I Lagowari yang tak terlukis kebaikannya 

65. Yinae gajang tenriwale’ tappiengngi. Makessing. Sappai
Inilah keris yang tak dilawan yang menggunakannya. Bagus. Carilah

66. Yinae gajang temmaka jaana. Tenrisseng puadaadai

Inilah keris yang demikian jeleknya. Tak mampu (lagi) dilukiskan dengan kata-kata.

67. Yinae gajang temmadeceng temmajaa. Temmajaa ri tappi. Muassappa’to tappi laingnge

Inilah keris yang tidak baik (juga) tidak jelek. Tidak jelek di selipkan dipinggang. (sebaiknya?) carilah keris yang lain

68. Yinae gajang massangka jaa na. Ribolai pangkaranga mallaibine. Masiga sia'beyang

Inilah keris yang sempurna kejelekannya. Bila disimpan merusak hubungan suami istri. Cepat saling meninggalkan 

69. Yinae gajang madeceng. Ri aworoanengeng. To…madeceng
Inilah keris yang baik. Pada kelaki-lakian. To…baik

70. Yinae gajang mase’gge’ tappiengngi
Inilah keris, berani yang menggunakannya

71. Yinae gajang LA MAPPOLOBILLA’ asenna. Madeceng ritu. Sappai
Inilah keris LA MAPPOLOBILLA’ namanya. Baik adanya. Carilah

72. Yinae gajang LA PATUDANG asenna. Ma(kessing) ritu. Sappaa i
Inilah keris LA PATUDANG namanya. Bagus adanya. Carilah

73. Yinae gajang made(ceng) ri aworoanengeng. Sielorangtoi mallaibine bolaingngi
Inilah keris baik (digunakan pada) kelaki-lakian. Saling mencintai pasangan suami istri yang menyimpannya

74. Yinae gajang made(ceng) lolongeng tudangeng madeceng namasempo dalle
Inilah keris yang baik, (mudah) mendapatkan posisi (yang menyimpannya), baik dan murah rezki

75. Yinae gajang tea tenri wetta tappiengngi. Majaa ritu
Inilah keris yang mesti ditebas yang menggunakannya. Jelek adanya

76. Yinae gajang SURUTU asenna. Madeceng ritu. Sappaa i
Inilah keris SURUTU namanya. Bagus adanya. Carilah

77. Yinae gajang madeceng riaworoanengeng. Masse’ro naelori
Inilah keris baik digunakan (dalam hal) kelaki-lakian. Kuat keinginannya

78. Yinae gajang madeceng riaworoanengeng. Mita to onrong madeceng
Inilah keris yang baik digunakan (dalam hal) kelaki-lakian. (mudah) mendapatkan posisi yang baik (yang menggunakannya)

79. Yinae gajang LA TEMPE’DDE APINNA. Makessing ritu. Sappaa i
Inilah keris LA TEMPE’DDE APINNA. Bagus adanya. Carilah

80. LA ULENG TEPU asenna. Sappaa i
LA ULENG TEPU namanya. Carilah

81. …….. Makessing ritu
…….. bagus adanya

82. LA KADANG MATARO asenna. Makessing ritu
LA KADANG MATARO namanya. Baik adanya

83. I LA SULILI asen(na). makessing ritu
I LA SULILI namanya. Baik adanya

84. Yinae gajang madeceng ri abbaramparangeng. Masiga sugi bolaengngi
Inilah keris (yang) baik (digunakan dalam) mencari harta. Cepat kaya yang menyimpannya.

85. Yinae gajang LA TEMME’TTI asenna. Madeceng ritu. Sappaa i
Inilah keris LA TEMME’TTI namanya. Bagus adanya. Carilah

86. Yinae gajang madeceng riaworoanengeng. Teya riabbaramparangeng
Inilah keris yang baik (digunakan dalam) kelaki-lakian. (Keris tersebut) tidak (ingin) digunakan dalam mencari harta

87. Yinae gajang malui tappiengngi. Majaa ritu ribolai
Inilah keris ….. yang menggunakannya. Jelek disimpan

88. Yinae gajang maponco sunge’ tappiengngi
Inilah keris (yang menyebabkan) pendek umur yang menggunakannya

89. Yinae gajang ppappangaddi tappiengngi. Majaa ritu ritappi
Inilah keris ….. yang menggunakannya. Jelek dipakai

90. Yinae gajang tea tenriallawa mallawa tappiengngi. Madeceng ritu
Inilah keris yang (mesti) dihalangi yang menggunakannya. Bagus adanya

91. …… riabbaramparangeng
……. Mencari harta

92. Yinae gajang … LA TENRIBALI asenna. Sappaa i

Inilah keris ….. LA TENRIBALI namanya. Carilah 

93. Yinae gajang (made)ceng riabalubalu(keng) masiga mala pange(lli)

Inilah keris yang baik digunakan berjualan cepat laku (jualannya)

94. Yinae gajang ma(deceng) [la awa?] ri wanuwa masigai napanre tau….. madeceng

Inilah keris baik ……di kampung. Cepat makan orang…. Baik 

95. Yinae riaseng ce…… temmaka ritappi. Teyana nakka ininnawa….
Inilah yang disebut…….


96. Yinae gajang madeceng riiworoanengeng. Tenriwale’ tappiengngi
Inilah keris baik digunakan dalam kelaki-lakian. Tak dibalas yang menggunakannya

97. Yinae gajang majaa ribolai. Passasaingngi mallaibine. (ta) teya malalla
Inilah keris yang jelek disimpan. (menyebabkan) pertikaian suami istri. …….

98. Yinae gajang pitu lolangeng napedecengngi. Gajang pabbicara ritu
Inilah keris tujuh jalan yang diperbaiki. Kerisnya para pemutus perkara/hakim

99. Yinae gajang pitu wanuwa napatepu napadecengi. Gajang arung
Inilah keris tujuh kampung disempurnakan kebaikannya. Keris penguasa/raja

100. Yinae gajang riaworoanengeng topi siya’ namadeceng
Inilah keris yang mesti digunakan pada kelaki-lakian sajalah baru baik

101. Yinae gajang tea temmalaweng tappi (i). majaa ritu
Inilah keris yang tidak …. Menggunakannya. Jelek adanya

102. Yinae gajang LA BOTING CALLA ase(nna). Makessing

Inilah keris LA BOTING CALLA namanya. Baik 
Keris La Boting Calla 

103. I LAGOWARI asenna. Madeceng. Sappaa i

ILAGOWARI namanya. Baik. Carilah 
Keris I Lagowari 

104. LA PAPPE’ asenna. Makessing. Sappaa (i)
LA PAPPE’ namanya. Bagus. carilah

105. LA PALLAORIPA asenna. Makessing
LA PALLAORIPA namanya. Bagus 

...............suke’ ……..
…………ukuran……..


1. Lampena sijakka. ---. Yiregga sipajjello. Makessing ritu
Panjangnya sejengkal ….. atau sepanjang telunjuk. Baik adanya

2. Ri ukkuru’i mappammula ri ponna sibatang indo’ jari naribaca :
Diukur mulai dari pangkal, sebatang ibu jari kemudian dibaca :

a. Alepu – bismillah – toba’ – saperolla. Narekko Alepu yaregga Bismillah cappa’na makessing ritu
Alif – bismillah – tobat - Saperolla. Apabila berakhir diujungnya dengan Alif ataupun Bismillah, baik adanya

b. Inang – amang – arung – datu – maradeka – ata. Kega-kega nala cappa yitona nala sissi’
Ibu – ayah – penguasa – datu – merdeka – budak. Apapun yang diujung itupulalah yang dijadikan sissi’

Maala ki’ daung taa yiregga …………
Kita ambil daun lontar ataupun …….

Tidak ada komentar: