Laman

Minggu, 27 Januari 2013

Warekka'da OGI


”Naiyya ri asengge maradeka, tellumi pannessai:

-----Siddi, tenri lawa’iri olona. -----
-----Dua, tenri angka’iri ada-adanna. ----
-----Tellu, ternri atteangngi lao maniang, lao manorang, lao orai, lao alau, lao ri ase, lao 
manorang”.----

”ade’ temmakkiana’ temmakieppo”…”adat tidak megenal anak, tidak mengenal cucu”.

”Aja’ muangoai onrong, aja’to muacinnai tanre tudangeng. De’tu mulle’i padecengi tana. Ri
sappa’po muompo, ri jello’po muakkengau”

”Mappasitinaja atau mappasikoa”

”Ri pariaja’iri aja’e, ri parialau’irialau’e, ri parimaniangngiri maniangnge, ri parimanorangngi
manorangnge. Ri pari ase’iri ase’e, ri pariawa’iri awa’e”.

Paseng toriolota, eppa tanranna to madeceng kalawing ati.
----Siddi, passu’i ada na patuju.
----Dua, matuoi ada na sitinaja.
----Tellu, duppai ada napasau.
----Eppa', moloi ada na padapi”

Maccai na malempu, Waraniwi na magetteng

”Duami kuala sappo, Unganna Panasa’e, Belo Kanukue”

“Pada Idie Pada Elo, Sipatuo Sipatokkong”

“Akka’i padammu rupa tau natanréréko”

“Nakko de’ siri’mu engka mussa pessemu”

“Toddopuli temalara”

“Nigi-nigi majenggo dena masempajang, iya na diaseng bembe` “

“Pada laleng teppada upe’ ”

“Pa’dioloi niya’ madécéng, ritemmadduppana iyamanenna gau’é”

“Taro ado taro gau”

”Ininnawa mitu denre sisappa, sipudoko, sirampe teppaja”

"Pasiceppei lilamu nabatélamu"
(selaraskan lidahmu dengan jejakmu)

"rebba sipatokkong, malisiparappé’, sirui’ ménré’ tessirui’ no’ malilu sipakaingé’, mainge’pi
mupaja"
(rebah saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan, tarik-menarik ke atas bukan tarikmenarik ke bawah, khilaf saling memperingati sampai sadar)

"oki’ siputanraé sitimang pali parukkusenna"
(jika sudah takdir, pasti jodoh akan bersua)

“Tudangnga’ ripesonaku, kusanré ri toto’ku, kutajeng pammasé”
(Aku duduk pada pasrahku, aku bersandar pada takdirku, kuharap Rahmat dan Rahim).

---“Tuntu’i paddisengengngE si tanre tanrena, nasaba’ iyyatu paddisengengngE maringeng ritiwi
tiwi, riabberangngi pede’ maegai, alena mmalitutuiki’. Naiyya warang parangE matane’ ritiwi
riabberanngi cappuui’. idi’pa malitutuiwi.“---

"(tuntutlah ilmu setinggi tingginya, karena ilmu itu mudah dibawa bawa, dan akan berlipat ganda
kalau dibagi kepada orang lain. Kalau harta berat dibawa, selalu dijaga supaya tidak diambil dan
akan berkurang kalau diberikan kepada orang lain.)"
---------------------------------------------------
1 . Le'le' buluu.. Tele'le' Abiasang....
Bettuanna Ada:
Maunni te'gaki lao, tette mutoirie'nggerang abiasangenge'...

Terjemahan Bebas:
Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kebiasaan-kebiasaan di kampung halaman,
senantiasa tetap selalu diingat...
..........................................................................................................................
2 . MauniMelle Mabe'lae', teppekua mabbali bola'e
Bettuanna Ada:
Mauni pe'kkogai kessing'na salessureng'ta rekko mabe'lai onronng'na, tette muisibali bolata
rie'wa sipakaraga-raga re'kkuwa engka tekkoang'ta.

Terjemahan Bebas;
Sebaik dan sedekat apapun keluarga sendiri, tapisekiranya tempat tinggal-nya berjauhan
dengan kita, tetap tetangga yang pertama menolong sekiranya kita mendapatkan kesulitan.
.......................................................................................................................
3 . Sagala-sagala tongeng, iyyapa nasagala talle'pi mannessa'.
Bettuanna Ada:
De' nariisseng gangkai' accana sewwae tau iyyare'ga akessingengna sewwae jancire'kko
de'pagaga wasse'le'na mappannessa'.

Terjemahan bebas:
Seseorang dikatakan pintar, atau sebuah janji, program ataupun propaganda yang dianggap
spesial atau baik tidak ada artinya tanpa bukti yang terlihat.
.......................................................................................................................
4 . Tinuluu' laku-laku Pura Paggangkanna
Bettuanna Ada; 
Pugau mui pugau muise'wwae' jama-jamang, puramuatu matti' paggangkanna.

Terjemahan Bebas:
Ketekuanan dan kesabaran dalam melakoni suatu aktifitas atau pekerjaan, pada akhirnya akan
berujung pada sebuah keberhasilan.
...........................................................................................................................
5 . Temmasiri' kajompie', tennia ale'na taro jelle naia makkalu
Bettuanna ada: 
de'gaga siri'-siri'na tennia ale'na bukka laleng, iyyare'ga mappatettong usaha, na
ale'na duppai wasse'le'nna.

Terjemahan Bebas:
Pepatah diatas ditujukan buat orang-orang opportunis, yang tidak memiliki rasa malu
dikarenakan bukan dia yang merintis sebuah usaha atau perjuangan, namun tiba-tiba datang dan
menikmati hasilnya tanpa rasa bersalah, terlebih lagi jika itu dilakukan dengan cara yang licik.
.............................................................................................................
6 . Iyya teppaja risappa, unganna panasa'e, belona kanuku'e
Bettuanna ada:
* Iyya teppaja risappa (ri'ewa mappadaurane'),
* tau malempu'e (unga panasa = lempu),
* sibawa tau mapaccing'nge (be'lo kanuku = paccing),
* mapaccing atinna,
* mapaccing pangkaukenna.

Terjemahan bebas:
Didalam mencari sahabat teman, hendaknya selalu dicari orang yang jujur dan lurus/bersih.

Tidak ada komentar: