Laman

Selasa, 22 Januari 2013

Tareka' dalam Suku Bugis


Tareka’ (BUGIS) berasal dari kata TARIKAT ( Melayu Nusantara), dari Bahasa ARAB (THARIQAH ) 'thariqah' yang artinya 'jalan'. Jalan yang dimaksud disini adalah jalan untuk menjadi orang bertaqwa, menjadi orang yang diredhoi Allah s.w.t. Secara praktisnya tarekat adalah kumpulan amalan-amalan lahir dan batin yang bertujuan untuk membawa seseorang untuk menjadi orang bertaqwa.

Dalam prespektif Keagamaan ( ISLAM ) Tareka' lebih cenderung kepada pemahaman ilmu pendekatan diri dengan Tuhan ( TASAWUF ). Sementara dalam komuniti kita (Bugis) ada juga yang cenderung menganggap TAREKA' adalah dalam bentuk MISTISISME semata-mata. ( MISTIK ) dan menganggap TAREKA' adalah sesuatu yg luarbiasa.

Tarekat memiliki dua pengertian,
 1. Ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan.
 2. Tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi(sufi brotherhood) yang ditandai dengan adannya lembaga formalseperti zawiyah, ribath, atau khanaqah.
Bila ditinjau darisisi lain tarekat itu mempunyai tiga sistem, yaitu:
 • Sistem kerahasiaan
 • Sistem kekerabatan (persaudaraan) dan
 • Sistem hirarkiseperti khalifah tawajjuh atau khalifah suluk, syekh atau mursyid, wali atau qutub.
Kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafa’ah atau limpahan pertolongan dari guru. Tareka ada 2 macam yaitu :
 • Tarekat wajib, yaitu amalan-amalan wajib, baik fardhu ain dan fardhu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. tarekat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam. Amalan-amalan wajib ini insya Allah akan membuat pengamalnya menjadi orang bertaqwa yang dipelihara oleh Allah. Paket tarekat wajib inisudah ditentukan oleh Allah bertaqwa yang dipelihara oleh Allah. Paket tarekat wajib ini sudah ditentukan oleh Allah s.w.t melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh amalan wajib yang utama adalah shalat, puasa, zakat, haji. Amalan wajib lain antara lain adalah menutup aurat , makan makanan halal dan lain sebagainya.
 • Tarekat sunat, yaitu kumpulan amalan-amalan sunat dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat ibadah untuk membuat pengamalnya menjadi orang bertaqwa. Tentu saja orang yang hendak mengamalkan tarekat sunnah hendaklah sudah mengamalkan tarekat wajib. Jadi tarekat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan di atas tarekat wajib.
Paket tarekat sunat ini disusun oleh seorang guru mursyid untuk diamalkan oleh muridmurid dan pengikutnya. Isi dari paket tarekat sunat ini tidak tetap, tergantung keadaan zaman tarekat tersebut dan juga keadaan sang murid atau pengikut. Hal-hal yang dapat menjadi isi tarekat sunat ada ribuan jumlahnya, sepertishalat sunat, membaca Al Qur’an, puasa sunat, wirid, zikir dan lain sebagainya.

Dari perspektif islam .. Tareka' sememangnya harus di tuntut dan diamalkan. Sesuai dengan kewajiban kita sebagai umat beragama, asalkan ajarannya tak menyimpang dan melanggar AQIDAH dan Hukum-hukum Agama itu sendiri.

Menurut pahaman Hm Amin Said Patangkai tarekat ada 4 (dalam bahasa BUGIS) yaitu : *** EPPA RUPANNA TAREKAT***

1. Tarekat Ilmal Yakini
 • Naiyya tarekat Ilmal Yakini iyyanaritu iyyapa naseng alena massompa narekko natettongi lima wettu’e.
2. Tarekat Aenul Yakini
 • Naiyya riaseng tarekat Aenul yakin iyyanaritu iyyapa napaja massompa naseng narekko takkalupai, sifa aparengenna na passompa.
3. Tarekat Haqkul Yakini
 • Naiyya riaseng tarekat Haqkul Yakini iyyana ritu napappada-pada mui jokka-jokkana, nalewulewuna, nasompa sifana, nyawana napassompa.
4. Tarekat Kamalul Yakini
 • Naiyya tosiriaseng tarekat kamalul Yakani iyyanaritu tarekat walli(Sufi’i), tarekat tori passalama ri Allah Ta’alah, Tau temma sara nasaba tuli mannennungeng’ngi pareng’ngaran Na lao Ri Allah Ta’alah.
Makkedai walli’e narekko tareka’ku maelo muakkaceri Tarekat Ilmal Yakini namuola nasaba
sikennai lahereng’nge na bating’nge, iyyana carana paccinngi atimmu lao risewwa-sewwa’e na
pancaji’e Puang Allah Ta’alah.

Naiyya pattimpana saniasa’e koniritu ri Takabbere sempajang’nge monro nasaba pennona ritu atie ri tajanna Allah Ta’alah. Makkedai Allah Ta’alah, oh Muhammad tampai atakku sininna mateppe’e puada Muhammad makkeda laleng malempuna muola , lalekkuna muola, aga lalekku tona muakkeceri, nasaba lalemmu Muhammad lalekku tona, agamamu Muhammad agamaku tona. Narekko ummana Muhammad atakku tosi, makkedai Puang Allah Ta’alah majeppui muakkeceri mennang engkanna muakkecerisuroku.

Iyyana nawajiri pegau riaseng’nge sempajang nasaba passiota lao ri Nabitta, tau nasekke’ ki pammase nenniya asalamakeng.

Iyyapa riaseng tareka aselleng narekko ri tettongisumpajang 5 wettu nasaba sempajang'nge 4 rupanna...:
 1. Sempajang lempu’e malliputiriwiri Tubuh’e massui na Sunnah muttamai na perellu.
 2. Sempajang na Teppe'E malliputiriwi alusu'E ,messuI na Sipa mettama'E naEssa.
 3. Sempajang na ada tongengnge malliputiriwi Ati'E messuI na Nabi muttamai na Allah Ta'ala.
 4. Sempajang na Labo'E malliputtiriwi NyawaE massui mallinrungngi Puanna,muttamaI mallinrungngi Atanna


(Oleh : Hairie Abd Rahman)

Tidak ada komentar: