Laman

Jumat, 25 Januari 2013

Ia Nae Surek Pangajana Abdul Abadi


(Transliterator Drs.Muhammad Salim)
ﺑِﺴْﻢِِଲ اﻟﺮﱠﺣَْﻤﻦِاﻟﺮﱠﺣِﯿْﻢ

Bismillahirrahmanirrahiim wabihii tsiqatii alhamdu lillahirabbil alamiin.
 • Makkedai nabitta sallallahu alaihi wasallam, ’’E AbdulIbadi, pitu bicara ri laleng mparekenna Allataala.”
 • Makkedai AbdulIbadi, ’’Kéna ga kuwaé, é surona Allataala ?’’
 • Makkedai nabitta sallallahu alaihi wasallam, séuwani lempu, maduwanna getteng, matellunna ada tongeng, maeppana labo, malimanna mekko, maennenna nyameng kininnawa, mapitunna teng mappasilaingeng.’’
 • Makkedai nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ’’Nigi-nigi mpawa i, malampé sungek i, mawija i, sugi i, uwalliwi, mpiséang ngi tana, ménrék i wijanna, mamala i waramparanngé, enrenngé paddissengenngé. Narékko engka maraddek ri atinna tauwé, mpawa iriamalari ni, riamaséi toni , ia molaiénngiripoadaéwé, mau séuwa mua, apa gisa nawawa pitu i.’’
 • Makkedai AbdulIbadi, ’’E surona Allataala, kéna ga lempu ?’’
 • Makkedai nabitta sallallahu alaihi wasallam, ’’Eppa lempu, eppa getteng, eppa ada tongeng, eppa labo, eppa mekko, eppa nyameng kininnawa, eppa teng mappasilaingeng.’’
 • Makkedai AbdulIbadi, ’’E surona Allataala, kéna kuwa é addupana ?’’
 • Makkedai nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ’’Séuwani lempu ri aléta, pasitinajaénngi gaukna. Maduwanna, lempu ri padatta tau, maélopik molai, tapaolai wi padatta tau. Matellunna, lempu riséuwa-séuwaé. Ajak muwabbonga-bongai wiséuwaséuwaé, dé é attuju-tujunna. Ajak to mupasala onrowisangadinna engka sukkarakna. Maeppana, lempu ri Allataala, ripappunnanngi aléta ri Allataala, ampé kédo mekko é.
 • Naia gettenngé, eppa toi. Séuwani getteng ri aléta. Rékko pura i tapoada, ajakna tapinrai. Maduwanna, getteng ri padatta tau, rékkuwa nasengeng ngi madécéng padatta tau, getteng niri atimmu madécénngé, mau ni maja muna. Ia misatu nalisu wijanna. Matellunna, getteng riséuwa-séuwaé. Narékko joppao mutattumpuk riséuwa-séuwaé, tanngiri atimmu, iyak pasala, capu-capu i namasigak sau, apak napowonro onrona mupolé tumpuk i. Maeppana, getteng ri Allataala. Narékko napaitaiko ri tinro, ajak muwabatai wi pabbirittana Allataala.
 • Naia ada tongenngé eppa toi. Séuani ada tongeng ri aléta. Situru pi lillata atitta tapoada i. Maduwanna ada tongeng ri padatta tau. Taita pi, taisseng pi, tapowadanngi padatta tau. Matellunna ada tongeng riséuwa-séuwaé, iko mua riamaséi, atutui wi pammasému. Narékko temmuwullé matutui wi, wérénngi to makkalitutué, leppessang aré gi , namalaékak é matutui wi. Maeppana ada tongeng ri Allataala, dék mappabbaté rilainnaé Allataala.
 • Naia alabonngé eppa toi. Séuwani alabong ri aléta. Agi-agi naélori watakkaléta, tawérenngi, narékko engkamui natuppu sarak. Apak ia mua nauttama massipak rianré. Maduwanna alabonnge ri padatta tau. Narékko engka anutta naélori padatta tau, tawérénngi, anu laonréwek mua tu. Narékko teng nawérékko, Allataala pasi mpalek ko. Matellunna alabong riséuwa-séuwaé. Narékko engka anutta nanré olokkolok, dallékna mua tu nanré. Maeppana, alabong ri Allataala, riappésonanngiri Allataala, bata nabatanna, pipi napipina.
 • Naia mekkoé, eppa toi. Seuwani mekkoé ri aléta, tapatania i aléta ri ada-adaé enrenngé rigauk é.Maduwanna mekko ri padatta tau.Ajak takapang ngi padatta tau ri teng kuwaé. Matelluna, mekko riséuwa-séuwa é, ita pada-pada i alému ri Allataala. Maeppana mekko ri Allataala, appasikuwaé ri ampé kédo-mekkoé.
 • Naia nyameng kininnawa é eppa toi. Séuwani nyameng kininnawa ri aléta. Ajak tapawawai wi aléta teng naullé sangadinna amalak é, camming terruiri Allataala. Apak ia amalak é pada i camminngé.Naia mallinrunngé, pada muirupaé. Engka mémeng mata, dacculing, ingek, isi, teng taitana mua, tellong pik ri camminngé tanessai wi. Tania camminngé mappakengka. Engka mémeng ngi, kiuttama ttellong ri camminng é. Makkotonisa ro mallinrunngé, teng taitana mua, tellong pik ri amalak é taita i. Makkotonisa ro tajeppuinna purakkuwata. Maduwanna, nyameng kininnawa ri padatta tau. Ajak tapoadanngi padatta tau teng naélorié. Matellunna, nyameng kininnawa ri séuwa-séuwaé. Lomo-lomo i, cirinnai wi padata ripancaji. Maeppana, nyameng kinninnawa ri Allataala, tapéasseri wiri atitta, ia mua mappakengka, ia muto mappaddé.
 • Naia teng mappasilaingenngé, eppatoi. Séuwani, teng mappasilaingeng ri aléta, nawanawatta jaji, na teng ncajinna. Ajak tapasilaingenngi, ia mua ritu. Maduwanna, teng mappasilaingenngé ri padatta tau, tapuji gi teng tapuji gi, ajak tapasilaingenngi. Ia mua ritu. Matellunna, teng mappasilaingenng é riséuwa-séuwaé, napatuju togi, napasala togi, ajak tapasilaingenngi, ia mua ritu. Maeppana teng mappasilaingenngé ri Allataala, napapoléangengta teng taélorié. Ajak tapasilaingeng ngi taélorié teng taélorié. 
 • Naia lempué ritettongi, teng massaranngiMuhammad. Pajellokeng mui laleng, teng rijellokeng.
 • Naia gettenngé ritettongi, teng massaranngi Nabi Daud, pabicara mui teng ribicara. 
 • Naia ada tongenngé ritettongi, teng massaranngi Nabi Hilir, pasau mui teng risau. 
 • Naia alabonngé ritettongi, teng massaranngi Ajiberaélé, patawai mui teng ritawai. 
 • Naia mekkoé ritettongi, teng massaranngiMikailu, pasau mui teng risau. 
 • Naia nyameng kininnawaé ritettongi, teng massaranngiIseraélé, ménrék muisa teng no. 
 • Naia teng mappasilaingenngé ritettongi, teng massaranngiIsrapélé, mappacongak mui sa, teng ripaconga.
 • Nanigi-nigi tau dék natettongi barang séuwanna adaé wé, pada tonisatu passompek teng mitaé pottanang. Asabureng na pongna cappakna.
 • Nanigi-nigi missenngi, enrenngé pogauk I, nala tellui karanaé wé ia tellu.
 • Makkedai AbedulIbadi, ’’E surona Allataala, kéna kuwaé karana tellu ?’’
 • Makkedai nabitta sallallahu alaihi wasallam, ’’Seuwani karana lino, maduwanna karana aherak, matellunna karana Allataala i. Naia karana lino, mabbéré i natajenngi assiwalekna ri linoé. Naia karana aherak, suruga pawalekna. Naia karana Allataala, Allataala mpérénngi appunnanna.’’
 • Makkedai nabitta Muhammad, ’’E AbdulIbadi, naribottina karana linoé. naia mua silasaé. Naribottina karana aherak, naia mua appésonaé. Naribottina karana Allah, naia mua assakkaé.
 • Naia AbdulIbadi, natettongi wi, napettui wi appasékuwanngé. Teng maélo toni, teng téa toni. Naia akekana, teng mangauwé, teng massakkaé, leppek niri appadduwanngé.
 • Naia lalengenna AbdulIbadi :sikkirik, tapakkorok, tawajjo. Naia gaukenna sikkirik é, teng mallawangeng ri atié Allahu, Allahu. Makkotonisaro alarapanna atié, to mmoloié api, teng pajaé mabberrung mperrung. Natuwo na apié mattappa. Nasulowi maneng tonisatu maéloé natappa.
 • Makkoniro ampéna AbdulIbadi naripaissengi alé ri nabitta sallallahu alaihi wasallam. Naita ni to riamaséié. Nariwérénna to mmissenngénngi bicaraéwé. Allataala mua missenngi patujué. Intaha.

Tidak ada komentar: