Laman

Senin, 28 Januari 2013

Ada ada Fapaseng


Pappaseng dan pangaja artinya adalah pesan pesan dan nasihat dari orang orang tua (suku Bugis) yang biasa di utarakan bagi anak, cucu, ataupun keluarga terdekat.

1. Ritomainge'e eppa' masero madecceng :
mula mulanna namaiseiwi topurae mamaseiwi,
maduanna tenri ellauwi nabbere, temmattajeng pamale',
matellunna tulung ngengngisukara'na taue risingangka-gangkanna pattulung,
maeppa'na mappangaja' lettu' riperu'e

Artinya :
"Bagi orang yang panjang ingatannya ada empat hal yang sangat baik :
permulaannya mengasihani orang yang pernah mengasihaninya,
kedua memberi tanpa diminta dan tidak menunggu pembalasan,
ketiga menolong kesukaran orang dengan sepenuhnya,
keempat memberi nasihat dengan tulus."
----------------------------------------------------------------------------
2. Iyatopa upasengakko, aja' mumacennimpegang, aja'to mumapai wegang, nasaba'
macennimpegakko riemme'ko, mapai' wegakko riluwako.

Artinya :
Juga saya pesankan, jangan terlalu manis (baik), jangan terlalu pahit (buruk). Sebab
apabila engkau terlalu manis engkau ditelan/dikuasai, terlalu pahit/buruk engkau
dimuntahkan/dibenci(jadi yang baik ialah bertindak yang wajar).
----------------------------------------------------------------------------
3. Upoadang tokko, eppa'i tenriulle parewe',
mulamulanna ada pura ripassu'e ritimue,
maduanna anu pura riabbereangnge,
matelluna anu pura nakennae uki,
maeppa'na umuru' pura llaloe.

Artinya :
Juga saya katakan padamu, ada empat hal yang tidak dapat dikembalikan,
permulaannya yaitu kata kata yang sudah dikeluarkan dari mulut,
kedua benda yang sudah diberikan,
ketiga benda yang telah tertentu nasibnya
ketiga benda yang telah tertentu nasibnya,
keempat umur yang telah liwat.
----------------------------------------------------------------------------
4. Upaseng tokko, tellu ritu riapparentang riakkarungengnge,
mula mulanna riaparentaisibawa cenning ati,
maduanna riparentaisibawa siri',
matelluna riparentaisibawa tau'na.

Artinya :
Juga saya pesankan, ada tiga jenis perintah dalam jabatan,
permulaannya diperintah dengan ketulusan hati,
kedua diperintah dengan mengingat harga diri,
ketiga diperintah dengan rasa takut/taat.
----------------------------------------------------------------------------
5. Riparentaisibawa siri, riamaseiriolo temmaresona, riraiyang pulana pappalece rimunri
akkaresona. Riaddampengangngi asalanna risitinajannae, rininiriyangngi ada ada enrengnge
pangkaukeng bati' todeccengnge, bettuana aja' mupegaukengi maka naposiri'e, apa siri'namitu
ripoatangngi. Werengi ada ada enrengnge inninawa marilelang, apa iyatu todeccengnge, narekko
engkai patuju mapetu innokkinnongngiritu.

Artinya :

Diperintah dengan harga diri, dikasihani terlebih dahulu sebelum bekerja, diperbanyak belas
kasih sesudah bekerja, dimaafkan kesalahan yang pernah dibuat sewajarnya, dipilihkan kata
kata dan perbuatan bagi orang yang baik artinya jangan bertindak kepadanya yang dapat
menyinggung harga dirinya (siri'na), karena dia mengikut hanya karena untuk menjaga harga
dirinya. Berikanlah kata kata dan tingkah laku tulus, sebab orang baik itu putih/suci bersih kalau
dia dalam kebenaran.
----------------------------------------------------------------------------
6. Riparentaisibawa tau', iyana ritu riassekiyangngi ade' pura onrona, dipalalowangngi ade'
abiasanna, terrilukkai bicara puranna, tenriala pada olona, rialangngi atongengenna
ritanrereangngi asalanna, tenriwawa ritengngelo'na.

Artinya :

Diperintah karena takut/ketaatannya, yaitu diperteguh adat yang sudah dibakukannya dan
diizinkan pada adat kebiasaannya. Tidak dibatalkan hukum yang telah diselesaikan/diputuskan,
tidak dirampas haknya, diberikan kebenarannya tidak dibawah tanpa persetujuannya.''
----------------------------------------------------------------------------
7. Pangaderengnge temmakkulleisia riappassan apa' lanro alenai arajangnge. Pada toisa
temmakkullenirisui' matae risappe' daucculie, riteppe' lilae enrenge aje nariabbeyang.

Artinya :

Adat istiadat itu tidak mungkin dilaksanakan secara paksa, sebab dia adalah tubuh dari
kebesarang kekuasaan. Sama saja dengan tidak mungkinnya dicungkil mata, dipotong daun
telinga, dipotong lidah dan kaki kemudian dibuang.
----------------------------------------------------------------------------
8. Iyatopa upoadakko, appujio sio mumadeceng kalawing ati, apa' sininna decengnge enrengnge

upe'e polemanengngirideceng kalawing atie.

Aja' sio mualai pompola to mapperumae riwatakkalemu, iyana ritu matae, daucculie, lilae inge'e.

Tomapperuma maneng ritu riwatakkale.

Iyasa muala pompola mattungka engkae riwatakkalemu, iyana ritu kalawing ati madecengnge.

Aja' sio namasero muatepperi pangkau kenna tomaperrumae.

Iyana ritu pakkitanna matae, parengkalinganna acculie, ada adanna lilae, paremmaunna inge'e.

Gau'na kalawing ati madecengnge madecengngiriakkatenning, matanna kalawing atie de'

nakaita-ita, lilana kalawing ati madecengnge de' nakapau pau, dacculinna kalawing ati

madecengnge de' nakaengka engkalinga, inge'na kalawing ati madecengnge de' nakaemma

emmau mainge' tongeng tongeng.

Naengngerangngisininna pura naengkalingae, naengngerangngi pura naitae pura napoadae.

Artinya :

Juga saya katakan, cintai dan berbaiksangkalah kepada sesamamu, sebab semua kebaikan dan
kemujuran bersumber dari baik sangka/ketulusan hati.
Janganlah hendaknya menjadikan pimpinan, penumpang dalam tubuhmu, yaitu mata, telinga, lidah, hidung.
Jadikanlah pimpinan yang memang ada di dalam tubuhmu ialah ketulusan hati yang baik. Jangan
terlalu mempercayai tingkah laku penumpang dalam tubuhmu yaitu penglihatan mata,
pendengaran, pendengarang telinga, perkataan lidah, penciuman hidung.
Perbuatan hati yang tulus baik dipegang, matanya hati yang tulus tidak sembarang melihat,
lidahnya hati yang tulus tidak sembarang berkata, telinganya hati yang tulus tidak sembarang
mendengar, hidungnya hati yang tulus tidak sembarang mencium.
Mengingat semua yang pernah didengarnya, mengingat semua yang pernah dilihatnya, mengingat
semua pernah dikatakannya.
----------------------------------------------------------------------------
9. Eppa'i gau'na to malempu'e.
Mula mulanna riasalaiwi maddampeng,
maduanna riparennuwangiwi tennacekka risanresiwi tenna pabelleyang,
matelluna temmangowai engnge yania elo'na/anunna,
maeppa'na tennasenna deceng narekko alenamna podecengengngi, iyami naseng deceng
nakko massamai decenna.

Artinya : 
Ada empat perbuatan orang jujur.
Permulaannya dimaafkan orang yang bersalah padanya,
kedua tidak culas bila diharapkan tidak goyah/mungkir bila disandari/diharapkan,
ketiga tidak rakus kepada yang bukan haknya,
keempat belum dianggap kebaikan apabila hanya tertuju kepadanya sendiri, baru
dianggap kebaikan apabila sudah menyeluruh kepada rakyat.
----------------------------------------------------------------------------
10. Kegae ripaggettengang bicara?,Eppai tau dipaggettengang bicara :
Seuwani to mawatangnge,
maduanna to majekkoe,
matelluna to maccae,
maeppa'na to bongngo'e.

Artinya : 
Kepada siapa hukum harus ditegakkan?, 
Ada empat orang yang hukum harus ditegakkan padanya yaitu :
Pertama orang yang kuat,
kedua orang yang culas,
ketiga orang yang pintar,
keempat orang yang bodoh.
----------------------------------------------------------------------------
11. Eppa' tanrana tomadeceng kalawing atie,
seuwani passu'i ada napatuju,
maduanna matu'i ada nasitinaja,
matellunna duppaiwi ada napasau',
maeppa'na molai ada napadapi'.

Artinya : 
Ada empat tanda tanda orang yang baik hati,
pertama mengeluarkan perkataan yang benar,
kedua menyusun kata kata yang pantas,
ketiga menerima perkataan dan menguasainya,
keempat meneliti/meniti perkataan dengan sempurna.
----------------------------------------------------------------------------
12. Aja' mupalalloiwi gau' tettongemmu, aja' to mupalalloi wi ampe sinratammu, aja'to
mupaliwengiwi ada ada tudangemmu.
Iyana ritu tau riagelli tenriaddampengang ri Allah SWT toppaliwengi engngi ada ada enrengnge
pangkaukeng tudangenna. Rekko roppo-roppo'ko naese'ko nasalagao.
Salaiyyangngi laleng tomawatangnge, lesso'pi lalo mutokkong.
Temmate lempa'e, mawatang sapparenna atongengengnge.

Artinya :
Jangan bertindak meliwati kemampuanmu, jangan bersifat dibuat buat dengan maksud untuk
mengalahkan sesamamu, juga jangan berkata berlebihan.
Orang yang demikian perbuatannya dikutuk oleh Allah SWT, andaikan engkau belukar akan
dibersihkannya.
Hindari jalanan yang dilalui orang yang kuat, setelah dia liwat baru engkau tegak. Kejujuran
tidak akan kalah, sulit mencari kebenaran.
----------------------------------------------------------------------------
13. Limai uwangenna riallolongengi deceng,
seuwani pakatunai alemu risilasannae,
maduanna saroko maserisilasannae,
matellunna makkareso patujue,
maeppa'na moloie roppo roppo narawe',
malimanna molae laleng namatike' nappa sanre' ri Allah SWT.

Artinya : 
Lima jenis sifat manusia menghasilkan kebaikan,
pertama merendahkan dirisepatutnya,
kedua mencari kawan/sahabat sepatutnya,
ketiga berbuat/bekerja yang baik dan benar,
ke empat kembali apabila menghadapirintangan,
kelima waspada dalam perjalanan sambil berserah diri kepada Allah SWT
----------------------------------------------------------------------------
14 . Mate'mua mapata'e..., mate'pa dua tellu massola-sola'e..
Bettuanna Ada:

Lebbi mui makkaritutue', nasaba nakenna mua abalaa... tau makkaritutue', iyyakiya majarang
mui. Me'ga mui nakenna abalaa... tau macapa'e....

Artinya:
Darisekian banyak kecelakaan yang terjadi, sebagian besar menimpa orang yang ceroboh
dibandingkan dengan mereka yang hati-hati.
Oleh karena itu orang tua kita selalu berpesan agar kita termasuk orang yang senantiasa berhatihati
----------------------------------------------------------------------------
15 . Iyyapa nari isseng gangka,Lamunna salo'e na loangna,Rekkuwa purairi attengngai
Bettuanna ada;

Iyya nariising mukkuruisewwae jamang-jamang
Rekkuwa purairilaloi...

Terjemahan bebas:
Nanti bisa diketahui
Kedangkalan & kedalaman serta luasnya sebuah sungai
Jikalau telah diseberangi.

Artinya:
Sulit tidaknya sebuah pekerjaan ataupun usaha
nanti bisa diukur jika kita pernah mengalami atau melaluinya.
----------------------------------------------------------------------------
16 . Engka paseng tau riolota makessiriakkaseki yenaritu : 
paseng la wadeng arung bila ri wajo’,
gka paseng tau riolota makessiriakkaseki yenaritu: paseng la wadeng arung bila ri wajo’,
makkedai :

eppa'i uwangenna paramata mattappa',
1. seuwani lempu'e,
2. maduanna ada tongengnge sibawa tere'ati,
3. matellunna siri' sibawa getteng,
4. maeppa'na akkalengnge sibawa nyameng ininawa.

Eppa'toisampoi tennattappa iyana ritu
1. lempu'e risampoirigau'bawangnge,
2. ada tongengnge risampoiri belle,
3. akkalengnge risampoiripaccairengnge,
4. nenniya sirie risampoiri angowangnge
----------------------------------------------------------------------------
17 . Tanrang alusu'nna adanna tau riolota, mae'ga siseng lecco-lecco adanna. Iyyae' lecco-lecco
ada'e biasa toiripake' singgung'ngi iyyare'ga sanjunngngise'ddie tau...

Ebarana.. :
* Marica uri' be'mpa = Napuji campuruki urusanna tau laing'nge'
* Natappi' sanru'na = Tau makeddi
* Magala' tappii' bangkung... = Iyyami namagala rekkowa engkairipallawangeng'e
* Makkulii' awe'reng
* Mapute' sassa...
* Masse'sa Arung Paria...
----------------------------------------------------------------------------

ce: De'gaga Pasaa Rikampongmu Mulinco Mabela
co: Engkamua pasaa ri'kampongku, balanca ma'ega, sagala usappa.
ce: Sagala EngrekkiRibola, Tejjali Tettape're, bannami mase'-mase'
ce:Makkunrai
co: Uruwane

Tidak ada komentar: